Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce Zarządzeniem Nr 105/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 września 2020r został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który po zmianie z dnia 16.12.2021r - Zarządzeniem Nr 134/21 Wójta Gminy w Gorzycach, ma następujacy skład:

 1. Łucja Wdowiczak – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach
 2. Małgorzata Żurek-Pasieczna – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 3. Tomasz Czyżycki- przedstawiciel Komisariatu Policji w Gorzycach
 4. Ewa Biłejszyc – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
 5. Teresa Lipińska – przedstawiciel ochrony zdrowia
 6. Alina Piwowar – przedstawiciel Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach
 7. Monika Samulak – kurator zawodowy SR w Tarnobrzegu
 8. Mirosław Kopyto – przedstawiciel Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie w Gorzycach  
 9. Mariola Galek – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach

 

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Gorzyce a podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.