Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek okresowy

Czcionka:

Zasiłek okresowy

To świadczenie pieniężne przyznawane na określony czas osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, czy bezrobocia.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

>  w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe  maksymalna wysokość zasiłku okresowego to:
418 zł miesięcznie

WAŻNE:
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 634 zł, a miesięcznym dochodem tej osoby, a także niższa niż 20 zł miesięcznie.

>  w przypadku rodziny maksymalna wysokość zasiłku to:
różnica pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 
514 zł, a miesięcznym dochodem na osobę w tej rodzinie

WAŻNE:
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % tej różnicy a także niższa niż 20 zł miesięcznie.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowegooraz może podwyższyć kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłków okresowego i celowego.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 634 zł miesięcznie,          
     
  2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 514 zł miesięcznie. 


UWAGA!
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających w/w kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
     
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1.   Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

>  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
 

>  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.

2.   Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

>  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


>  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

>  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

>  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

>  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.


W Y D A N I E   D E C Y Z J I>
   Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.


N A   J A K I   C Z A S

>    Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.