Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czcionka:

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: „ jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą ”.

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą".

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY - CZY DOZNAJESZ PRZEMOCY?

Czy ktoś z bliskich Ci osób:

- traktuje Cię w sposób, który Cię rani?

- obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?

- zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?

- popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?

- niszczy Twoją własność?

- mówi Ci, że wie, co jest dla Ciebie najlepsze?

- ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?

- stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?

- mówi Ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?

- dusił Cię, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce?

- groził Ci nożem, siekierą, bronią palną?

- obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie; mówi, że wszystkiemu to Ty jesteś winna?

- zmuszał Cię do współżycia seksualnego?

- zmuszał Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?

- straszył Cię, że pobije Twoich przyjaciół/bliskich, jeśli będą próbowali Ci pomóc?

- zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?

- zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?

- grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?

- przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?

- sprawia, że czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z Twoimi przyjaciółmi w obecności tej osoby?

- spowodował, że w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi/rodziną?

- mówił Ci, że Cię/się zabije, jeśli od niego odejdziesz, i jest to główny powód, dla którego podtrzymujesz związek?

- pobił Cię tak, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?

- wywołuje u Ciebie uczucie zagrożenia we własnym domu?

 

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś/łaś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Zastanów się, czy czujesz się bezpieczny/na w swoim domu. Porozmawiaj z kimś zaufanym o tym, co dzieje się w Twoim związku. Poniżej znajdziesz informacje nt. placówek, w których możesz uzyskać specjalistyczną pomoc.

 

Nie czekaj! – przemoc nie kończy się sama! – pierwszym krokiem do jej zatrzymania jest przerwanie milczenia!

 

 

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem zwróć się po pomoc:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

ul. 3-go Maja 4, tel. 15 836 23 25

www.gorzyce.naszops.pl

 

Oferta pomocy:

 • Przekazanie informacji nt. możliwych sposobów zatrzymania przemocy w rodzinie i uzyskania specjalistycznej pomocy
 • Rozpoczęcie procedury Niebieskie Karty mającej na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie – Przeczytaj czym jest procedura Niebieskiej Karty? Link: http://www.sowgorzyce.pl/p/procedura-niebieskiej-karty.html

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach

ul.11 Listopada 12, telefon całodobowy: 15 836 28 69 wew. 110

www.sowgorzyce.pl,

 

Oferta pomocy:

 • Bezpłatne schronienie na okres do 6 miesięcy (bez względu na wysokość dochodu i miejsce zamieszkania), z możliwością przedłużenia pobytu
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna (konsultacje, terapia psychologiczna indywidualna i grupowa, diagnoza dzieci i młodzieży, porady wychowawcze)
 • Bezpłatną pomoc prawna (sporządzanie pism procesowych, wsparcie w komunikacji z Policją i Sądem)
 • Pomoc dla dzieci (diagnoza, konsultacje, terapia)
 • Oferta dla osób stosujących przemoc (spotkania indywidualne i grupowe)

 

 

Komisariat Policji w Gorzycach

ul. Piłsudskiego 1, tel. 15 851 33 72

 

Oferta pomocy:

 • Rozpoczęcie procedury Niebieskie Karty mającej na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie – Przeczytaj czym jest procedura Niebieskiej Karty? Link: http://www.sowgorzyce.pl/p/procedura-niebieskiej-karty.html
 • Wszczęcie postępowania karnego wobec osoby stosującej przemoc wobec członków rodziny (np. na podstawie art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)
 • Zatrzymanie osoby stosującej przemoc, która swoim postępowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i/lub życia członków rodziny

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gorzycach

ul. Sandomierska 75,

 

Oferta pomocy:

 • Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” lub „Dom-Med” w Gorzycach

ul. Piłsudskiego 17

 

Oferta pomocy:

 • Lekarz ma obowiązek na życzenie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie wystawić bezpłatne zaświadczenie lekarskie. To oprócz obdukcji jedna z możliwości udowodnienia przed organami ścigania, jakiego czynu dopuścił się sprawca. Udając się do lekarza można je mieć wydrukowane i prosić lekarza o jego wypełnienie, gdyby pojawił się problem z jego uzyskaniem:

http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/3989/zaswiadczenia_lekarskie.pdf

 • Rozpoczęcie procedury Niebieskie Karty mającej na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie – Przeczytaj czym jest procedura Niebieskiej Karty? Link: http://www.sowgorzyce.pl/p/procedura-niebieskiej-karty.html

 

lub

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „ Niebieska Linia ”

Tel. 801 12 00 02, www.niebieskalinia

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskiej Karty ”. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc  w rodzinie bez ich zgody i wiedzy, jednak są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich danych i informacji nawet po ustaniu członkostwa w ZI lub GR.