Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłki celowe

Czcionka:

Zasiłki celowe

To świadczenia dla osób i rodzin przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest z uwzględnieniem, z jednej strony sytuacji materialnej wnioskodawcy i celu na jaki zasiłek jest przyznany, z drugiej strony – możliwości finansowych ośrodka. 


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 634 zł miesięcznie,          
                                  
2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 514 zł miesięcznie.

W niektórych przypadkach zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodu.

WAŻNE:

>  
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na te świadczenia.

>  Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego osobom, które w związku z załatwieniem ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych muszą się udać do innej miejscowości. Bilet kredytowany jest wystawiony na konkretny dzień i trasę przejazdu, ważny jest z dokumentem tożsamości.

>  Zasiłek celowy może być przyznany także w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny to umowa zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą potrzebującą pomocy.

UWAGA!
Osoby korzystające z pomocy społecznej po podpisaniu kontraktu socjalnego mogą zachować prawo do zasiłku celowego lub okresowego, nawet jeżeli w czasie trwania umowy znajdą pracę. Uprawnienie to przysługuje do terminu określonego w decyzji o przyznaniu świadczenia, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Poza ubieganiem się o zasiłek celowym przyznawany na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, możecie Państwo wnioskować również o zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej a także o specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek celowy na zasadach zwrotu.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

WAŻNE:
W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

WAŻNE:
W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, zaistniałych w wyniku zdarzeń dotkliwych w skutkach i daleko ingerujących w plany życiowe osoby albo rodziny).

WAŻNE:
Świadczenie to nie może wynosić więcej niż wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny, czyli:

>  634 zł miesięcznie - w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

>  514 zł miesięcznie
 – w przypadku rodziny.

Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
     
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1.   Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

>  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.

>  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

2.    Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

>  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


>  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

>  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

>  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

>  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.


WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.


W Y D A N I E   D E C Y Z J IZgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.


W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.