Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia

Czcionka:

Kryteria przyznawania świadczeń


> Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom 
o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

701zł  – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

528 zł w przeliczeniu na osobę – w przypadku osoby w rodzinie.
Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2018 r.

> Dla rolników kryterium dochodowe do uzyskania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej wynosi:

308 zł z 1 ha przeliczeniowego.

WAŻNE:
Dochód to suma miesięcznych przychodów wszystkich członków Państwa rodziny uzyskiwanych ze wszystkich źródeł i z każdego tytułu.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej brany jest pod uwagę dochódosoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (natomiast w przypadku utraty dochodu np. w związku z utratą pracy czy prawa do świadczenia – z miesiąca, w którym wniosek został złożony), pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
 

Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

> Dochód w tym przypadku oznacza przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszony 
o jego koszty uzyskania, podatek należny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczone od dochodu.

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD
Kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność (a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby).

Dochód w tym przypadku określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, zawierającego informację o wysokości:

 • przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • należnego podatku,
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 

Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

> Dochód w tym przypadku oznacza kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu osoby prowadzącej działalność.

Wysokość dochodu w takiej sytuacji określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jak się ubiegać o świadczenia

>  Wszystkie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.

>  W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

>  Jeśli osoba potrzebująca wsparcia sama nie zgłosi się z wnioskiem o pomoc, ale zachodzi konieczność udzielenia takiej pomocy, pracownik socjalny może wszcząć postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji jednak, w trakcie prowadzonego postępowania, musi on uzyskać zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na udzielenie pomocy.    

Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

>  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

>  W sytuacjach szczególnych lub w sprawach niecierpiących zwłoki pomoc uzyskać można także w miejscu aktualnego pobytu.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

>  w przypadku składania wniosku tradycyjną drogą nie ma ściśle  określonego przepisami druku podania o pomoc, jednakże powinno  ono zawierać pewne elementy, takie jak:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
 • nazwę i adres ośrodka pomocy społecznej, do którego skierowany jest wniosek,
 • wyjaśnienie jakiej formy pomocy się oczekuje i w jakim zakresie bądź też podanie informacji o występującym problemie,
 • podpis osoby składającej wniosek.

>  do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

>  Podstawą udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

>  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

>  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

WAŻNE:
Ponieważ w świetle ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, pracownik socjalny zbiera informację dotyczące wszystkich tych osób, a nie tylko osoby, która wystąpiła z wnioskiem o pomoc.

> W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną, ustalany jest plan pomocy.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

UWAGA!
Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.