Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Czcionka:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

U S Ł U G I   O P I E K U Ń C Z E

Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

S P E C J A L I S T Y C Z N E   U S Ł U G I   O P I E K U Ń C Z E

To usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

WAŻNE:
Zakres, okres i miejsce świadczenia tych usług ustala ośrodek pomocy społecznej.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J Ą

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a której bliscy nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Z A S A D Y   P R Z Y Z N A W A N I A   I   O D P Ł A T N O Ś C I

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania tych opłat, określa rada gminy, w drodze uchwały.


Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

  • wysokości stawki godzinowej usługi, którą to wysokość ustala rada gminy,
  • ilości godzin świadczonych usług,
  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, w praktyce - im wyższy posiadany dochód, tym wyższa ponoszona odpłatność. 


WAŻNE:
Za osoby posiadające dochód poniżej kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej odpłatność za świadczone usługi jest ponoszona w całości przez ośrodek pomocy społecznej.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

>  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
>  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.


UWAGA!
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych obejmujących pielęgnację zaleconą przez lekarza należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia tego rodzaju usług.

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

>  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


>  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

>  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

>  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

>  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.


W Y D A N I E   D E C Y Z J IZgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca.