Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 - 2020

Czcionka:

Załącznik do Uchwały Nr XX/131/16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 9 marca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

GMINNY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W  RODZINIE 

I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NA LATA 2016 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzyce 2016 r.

 

Spis treści

 

1.     Wstęp

2.     Podstawy prawne opracowania programu

3.     Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

4.     Analiza problemu przemocy w rodzinie dla gminy Gorzyce

5.     Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze

6.     Założenia programu i ich cel

7.     Adresaci programu

8.     Realizatorzy i partnerzy programu

9.     Źródło finansowania

10.  Harmonogram i czas realizacji programu

11.  Monitorowanie występowania zjawiska przemocy w rodzinie

Zakończenie

 

 

 

 

1. Wstęp

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym Gminy i obejmuje :

- opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół Interdyscyplinarny jest niezbędnym elementem przy realizacji działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. W skład ww. zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, itp. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez zespół
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przetwarzanie danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc, w ramach działań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  nie wymaga zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. Natomiast zobowiązanie do zachowania poufności danych przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz powoływanych w ramach jego działania grup roboczych rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa.

Powzięcie podczas wykonywania obowiązków służbowych, podejrzenia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, z użyciem przemocy w rodzinie wiąże się z niezwłocznym powiadomieniem o tym Policji lub prokuratora.

Na terenie naszego kraju najważniejszym aktem prawnym gwarantującym każdemu obywatelowi ochronę przed przemocą w każdym wymiarze jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., która mówi, iż „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Ustawa zasadnicza wskazuje również, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.”

 

 

2. Podstawy prawne opracowania programu :

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  ( Dz. U z 1997 r.,
  nr 78, poz. 483 z późn. zm. ),
 2. Ustawa z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U
  z 2015 r. , poz. 1390 ),
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2015 r., poz. 163
  z późn. zm. ),
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U z 1997 r.,
  nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2015 r.
  poz. 2082 z późn. zm. ),
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( Dz. U z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm. ).

 

 

3. Charakterystyka przemocy w rodzinie

 

Rodzina jest grupą społeczną, która kształtuje osobowość, poglądy, system norm
i wartości. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodziną określamy osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące. Jednym z zadań rodziny jest zabezpieczenie potrzeby bezpieczeństwa dla jej członków. Zaburzenie społecznie akceptowalnej roli rodziny może przyjąć formę przemocy (konsekwencja innych dysfunkcji lub ich przyczyna). Problem przemocy w rodzinie sukcesywnie przebija się do świadomości społecznej. Jednak w tym zakresie nadal funkcjonuje wiele mitów i stereotypów. Należy do nich przekonanie, że dotyczy wyłącznie środowisk patologicznych.

Jednolita definicja przemocy nie istnieje. Przemocą w rodzinie należy nazwać każde zamierzone, wykorzystujące przewagę siły, działanie przeciwko członkowi rodziny
z naruszeniem jego podstawowych praw, wolności oraz godności. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej i gospodarującej w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Prawnie przemoc jest przestępstwem utożsamianym ze znęcaniem się, którego konsekwencje dla sprawcy określone zostały w kodeksie karnym. Znęcanie się może przyjąć również formę zaniechania, głównie dotyczy ono dzieci lub osób starszych.
Wg interpretacji prawnych zaniechanie może być przypisane jedynie sprawcy, który ma obowiązek podejmowania w stosunku do ofiary określonych czynności, ale tego nie robi dla zadania cierpienia.

W związku z powyższym wyodrębniono trzy podstawowe formy, jakie przyjmuje przemoc :

- przemoc fizyczna - zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, spowodowanie

  uszczerbku na jej zdrowiu lub pozbawienie życia,

- przemoc psychiczna - słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby

  lub jej własności, poniżające traktowanie osłabiające poczucie wartości i godności,

- przemoc seksualna -  gwałt,  zmuszanie  do prostytucji,  przymuszanie  do  oglądania

  pornografii, kazirodztwo, itp.

W kontekście rodziny i przemocy szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio krzywdzone, ale również wtedy, gdy są świadkami przemocy wobec dorosłych. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych ( edukacja, prawidłowe odżywianie, ubranie, opieka zdrowotna ) i psychicznych ( poczucie bezpieczeństwa, troski ) bez pomocy specjalistycznej może skutkować długotrwałymi zaburzeniami – wzorce agresywnego zachowania wyniesione z domu są powielane.

Ciągle powtarzająca się przemoc w związkach i brak reakcji na nią może wywołać stan cykliczności zdarzeń o tym charakterze. W literaturze określa się to fazami :

- narastającego napięcia, okres budowania napięcia, zagrożenia i stresu przez sprawcę
( następuje wzrost sytuacji konfliktowych, brak kontroli nad gniewem ) a ofiara całkowicie podporządkowuje swoje życie nastrojom i zachciankom sprawcy ( zdarza się, że ofiara
u kresu wytrzymania prowokuje kłótnię mając świadomość konsekwencji - akt przemocy ),

- gwałtownej przemocy, byle pretekst wywołuje atak furii sprawcy ( zazwyczaj ofiara ma obrażenia ciała i uraz psychiczny - bezsilność wobec sprawcy, poczucie bezradności ),

- miodowego miesiąca, sprawca okazuje skruchę, umiejętnie usprawiedliwia swoje zachowanie, obiecuje poprawę, okazuje uczucia pozytywne dzięki czemu ofiara wierzy
w zmiany, które wykluczą kolejne zdarzenie przemocy.

 

4. Analiza problemu przemocy w rodzinie dla gminy Gorzyce

 

Trudno obiektywnie ocenić skalę przemocy na terenie gminy Gorzyce. Zjawisko to nie zawsze jest ujawniane, gdyż nadal w niektórych środowiskach akceptuje się bicie, kary cielesne w tym wobec dzieci. Tym samym rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie jest utrudnione. Badania ankietowe wśród mieszkańców gminy nie zostały przeprowadzone, ale dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieskie Karty” umożliwiają częściowe oszacowanie tego zjawiska na naszym terenie.

 

Tabela 1.  

Liczba założonych „Niebieskich Kart - A” przekazanych do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Instytucja podejmująca procedurę

Liczba „NK - A” przekazanych do przewodniczącego

Zespołu Interdyscyplinarnego

rok

2012

2013

2014

Policja

18

14

45

Ośrodek Pomocy Społ.

2

4

5

Oświata

1

0

0

Służba zdrowia

0

0

1

GKRPA

0

0

0

Razem

21

18

51

 

Z powyższego zestawienia wynika, że najczęściej procedura „Niebieskiej Karty”  jest wszczynana przez funkcjonariuszy Policji (KP Gorzyce, KMP Tarnobrzeg). Niejednokrotnie są oni wzywani do awantur domowych, których sprawcami są osoby pod wpływem alkoholu a podczas interwencji podawane przez osoby poszkodowane informacje dają podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Podejmowanie działań pomocowych rodzinie z tytułu podejrzenia występowania przemocy, w ramach pracy interdyscyplinarnej, daje szansę na zwiększenie skuteczności realizowanych zadań.

Pracownicy socjalni, jako grupa zawodowa darzona zaufaniem społecznym, również są informowani o dysfunkcjach w rodzinie. Ponadto, wykonując obowiązki służbowe
w środowisku - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mogą zauważać zachowania dające podejrzenie występowania przemocy w rodzinie. Odnotowany wzrost ilości wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” przez pracowników socjalnych może mieć związek
ze zwiększoną liczbą osób szukających rozwiązania sytuacji kryzysowej w rodzinie poprzez dialog, kontakt ze specjalistami różnych grup zawodowych oraz uzyskaniem informacji
o możliwej pomocy.  

Istotnymi informacjami dla działań pomocowych i prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są dane zawarte w poniższych tabelach.

 

Tabela 2. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania

 

Rok

Liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy

w rodzinie

Częstotliwość zdarzeń w roku

1 raz w roku

od 2 do 5 razy

6 razy i więcej

2012

21

17

4

0

2013

24

22

2

0

2014

44

39

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.

Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty” ( dotycz. spraw wszczętych
i prowadzonych z lat poprzednich )

 

Podstawa prawna - Rozporządzenie RM z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” ( Dz. U z 2011 r., nr 209, poz.1245 )

Rok

2012

2013

2014

§ 18 ust.1 pkt 1        ( ustanie przyczyny )

17

9

28

§ 18 ust.1 pkt 2  ( brak zasadności do podejmowania działań )

5

5

14

 

Zauważalny wzrost liczby rodzin, z którymi prowadzona była współpraca nie przenosi się jednoznacznie na potwierdzenie przemocy w rodzinie. Niejednokrotnie zgłaszane przypadki nie są kwalifikowane jako przemoc a wiążą się z innymi konfliktami w rodzinie. Kontakt profesjonalnych służb z członkami rodzin, w których przemoc występuje daje szansę między  innymi na promowanie wiedzy o możliwej pomocy prawnej i terapeutycznej dla osób wskazywanych jako doświadczające przemocy jak i ją stosujących.

 

Gmina Gorzyce skupia administracyjnie 8 sołectw, należą do niej miejscowości : Gorzyce, Wrzawy, Trześń, Furmany, Sokolniki, Orliska, Motycze Poduchowne, Zalesie Gorzyckie. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” w każdej z tych miejscowości przedstawia się następująco :

 

Tabela 4. Liczba założonych „Niebieskich Kart - A” w poszczególnych sołectwach

 

Miejscowość

Rok

2012

2013

2014

Gorzyce

11

11

27

Wrzawy

0

0

2

Trześń

7

0

5

Furmany

0

3

3

Sokolniki

2

2

10

Orliska

1

0

1

Zalesie Gorzyckie

0

1

1

Motycze Poduchowne

0

0

1

 

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to :

- przemoc fizyczna

- przemoc psychiczna / emocjonalna.

 

Liczba zgłoszeń o powzięciu podejrzenia, o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa
z użyciem przemocy w rodzinie dokonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej czy Zespół Interdyscyplinarny utrzymuje się na niskim poziomie.

 

Tabela 5.  Zgłoszenia na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

 

Instytucja, do której przekazano zgłoszenie

Liczba zgłoszeń dokonana przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba zgłoszeń dokonana przez

 Zespół Interdyscyplinarny

Rok

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Policja

0

0

0

0

0

0

Prokuratura

0

0

0

1

1

1

 

Powyższe dane powinny mieć motywacyjny wpływ do określenia szerokiego spektrum czynności urzędowych dających ochronę przed przemocą a tym samym wykluczeniem społecznym. Wsparcie rodzin zagrożonych, zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy jak również edukacja społeczna to szansa na wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego.

 

5.  Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze

 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na

  celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

   pomocy w środowisku lokalnym,

-  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

 

Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności :

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia

  przemocy w rodzinie,

- monitorowanie   sytuacji  rodzin,   w   których  dochodzi  do  przemocy  oraz  rodzin

  zagrożonych wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie  działań  podejmowanych  wobec  rodzin,  w  których  dochodzi do

  przemocy oraz efektów tych działań.  

     

     

6.  Założenia, kierunki i cele programu

 

W środowisku lokalnym system przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się na instytucjach: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświacie, ochronie zdrowia, organizacjach pozarządowych, ich zasobach ludzkich oraz kompetencyjnych.

Przekonanie, że :

- nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka (dziecko też nim jest),

- nie ma uzasadnienia i usprawiedliwienia dla stosowania przemocy,

- za przemoc zawsze odpowiada sprawca,

- najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy,

- przeciwdziałając przemocy w rodzinie należy zaproponować formy pomocy dla sprawcy

  dzięki którym możliwa będzie zmiana jego postaw i zachowań,

powinno być podłożem interdyscyplinarnej współpracy, której celem jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Główne cele programu

 1. Zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc
 2. Podnoszenie kompetencji służb działających w obszarze przemocy domowej
 3. Zwiększenie wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie

Kierunki programu

Profilaktyka

Wsparcie

Interwencja

1. Działania diagnozujące

2. Działania informacyjne
    i  edukacyjne

 

1. Poradnictwo i działania 
     terapeutyczne dla osób

     doznających przemocy

2. Działania korekcyjno -
     edukacyjne dla osób
     stosujących przemoc

1. Działania pomocowe dla

    osób doznających przemocy

2. Działania interwencyjne    
     wobec osób stosujących
     przemoc

 

Kierunek: Profilaktyka

 

1.  Działania diagnozujące

     Cel: zdobycie wiedzy na temat rozmiarów zjawiska przemocy w środowisku lokalnym

 

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Gromadzenie informacji nt rozmiarów zjawiska przemocy na terenie Gminy Gorzyce

Komisariat Policji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
Zespół Interdyscyplinarny

Podmioty realizujące „NK”

2016 - 2020

Zbieranie informacji nt. potrzeb szkoleniowych dla  pracowników „pierwszego kontaktu”

Komisariat Policji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podmioty realizujące „NK”

2016 - 2020

Badanie ankietowe dot. zjawiska przemocy

Podmioty realizujące „NK”

co 4 lata - 2020r.

 

2. Działania informacyjne i edukacyjne

     Cel: dostarczenie  informacji  o  miejscach  i  formach  pomocy,  zwiększenie kompetencji

    służb   realizujących   działania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,

    podniesienie świadomości społecznej dorosłych i dzieci

 

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Prowadzenie kampanii społecznych, zajęć warsztatowych dla osób stykających się z przemocą

Zespół Interdyscyplinarny

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Podmioty realizujące „NK”

Okresowe kampanie lokalne
2016 - 2020

Opracowanie  

i udostępnianie materiałów informacyjnych

Zespół Interdyscyplinarny

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

2016 - 2020

Kierowanie na szkolenia lub  dostępne formy dokształcania, zabezpieczenie przed skutkami wypalenia zawodowego

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2016-2020

Edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie
z agresją i stresem.

Wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujących zachowania nieagresywne.

Edukacja rodziców
w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych względem dzieci.

 

Placówki oświatowe

Organizacje pozarządowe

Świetlica środowiskowa

Zespół Interdyscyplinarny

 

 

 

2016-2020

 

Kierunek: Wsparcie

1. Poradnictwo i działania terapeutyczne dla osób doznających przemocy

     Cel: wzmocnienie ofiar w radzeniu sobie z problemem przemocy, pomoc
     w odbudowywaniu samooceny i relacji rodzinno-społecznych 

 

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Tworzenie punktów konsultacyjnych - dostępność pomocy prawnej i psychologicznej

GKRPA

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Policja, Sąd ,Prokuratura

2016 - 2020

Praca socjalna

Poradnictwo

Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

2016 - 2020

 

2. Działania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc

    Cel: zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc, zmierzająca do ograniczenia

    lub zakończenia przemocy w rodzinie

 

Sposób realizacji

 

Realizatorzy

Termin realizacji

Informowanie o konsekwencjach karnych


Motywowanie / kierowanie do udziału w terapii uzależnień, w programach korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez instytucje powiatowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny

Policja, Sąd, Prokuratura

 

2016 - 2020

 

 

Kierunek: Interwencja

 

1. Działania pomocowe dla osób doznających przemocy

    Cel: przygotowanie infrastruktury, zasobów kadrowych i warunków organizacyjnych do
            skutecznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

 

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty”

 

Zapewnienie  osobom dotkniętym  przemocą miejsc w całodobowych  ośrodkach wsparcia

 

Kontynuacja i doskonalenie współpracy między instytucjami, organizacjami wspierającymi ofiary przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

Policja

Oświata

Służba Zdrowia

GKRPA

Sąd Rejonowy

Organizacje pozarządowe

2016 - 2020

 

 

2. Działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc

    Cel: przerwanie aktów przemocy w rodzinie

 

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty”

Policja

Oświata

Służba Zdrowia

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny

2016 -2020

Izolowanie od osób poszkodowanych na podstawie odrębnych przepisów

Policja, Prokuratura, Sąd

zadanie stałe

  

 Realizacja poszczególnych kierunków programu opiera się na zasadach:

- pierwszeństwa profilaktyki przed interwencją,

- autonomiczności podmiotów,

- ciągłości działań,

- współodpowiedzialności.

 

 

7. Adresaci programu

   

    Adresatami programu są mieszkańcy gminy Gorzyce - rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy lub nim zagrożone.

 

 

8.   Realizatorzy i partnerzy programu

 

 1. Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
 3. Komisariat Policji w Gorzycach
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Gorzycach
 6. Placówki oświatowe
 7. Służba zdrowia

 

9. Źródła finansowania programu

 

Środki na realizację Programu mogą pochodzić z :

 1. budżetu gminy,
 2. budżetu państwa,
 3. funduszy unijnych,
 4. innych źródeł.

 

10. Harmonogram i czas realizacji programu

 

            Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach współpracy z partnerami wyszczególnionymi w programie. Zadania będą  realizowane w sposób ciągły
i systematyczny w ramach czasowych objętych programem tj. w latach 2016 - 2020. 

 

  

 11. Monitorowanie występowania zjawiska przemocy w rodzinie

 

Monitoring realizacji Programu prowadzić będą wszystkie służby, które w ramach swoich kompetencji realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz podmioty , którym te zadania zlecono na podstawie odrębnych umów. Podsumowanie
i wnioski płynące z realizacji Programu znajdą się w corocznym sprawozdaniu Zespołu Interdyscyplinarnego składanym w terminie do 15 lutego każdego roku – za poprzedni rok kalendarzowy do Wójta Gminy Gorzyce.

Wskaźniki brane pod uwagę dla oceny realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to:

- liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”

- liczba osób / rodzin objętych pomocą ( psychologiczna, socjalna, prawna )

- liczba działań profilaktycznych, warsztatowych w szkołach

- liczba ofiar przemocy w rodzinie

- liczba sprawców skierowanych na zajęcia korekcyjno-edukacyjne

- liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 207 k.k.

- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych

- liczba osób przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zakończenie

 

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie możliwa tylko przy ścisłej współpracy instytucjonalnej i społecznej. Skuteczność działań w zakresie poprawy bytu rodzin dotkniętych przemocą nie polega wyłącznie na zabezpieczeniu finansowym. Edukacja społeczności na terenie gminy jest szansą na zmniejszenie tolerancji dla przemocy. Skoordynowany system pomocy na poziomie jednostki, rodziny i społecznym jest szansą na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Jednocześnie należy pamiętać, by działania interwencyjne, zapobiegawcze nie skutkowały naznaczeniem niewinnych osób. Ostatecznie dom, rodzina to synonim prywatności i szczególnej rozwagi wymaga decyzja
o ingerencji instytucjonalnej.